NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2017

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PORAJU
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Wymiar i forma zatrudnienia: 1 etat,  umowa o pracę 

 

 I WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

     - wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2016, poz. 930 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. 2008, poz.158) :

      - posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

      - ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

     -  ukończenie do dnia 31 grudnia 2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 1. pedagogika;
 2. pedagogika specjalna;
 3. politologia;
 4. polityka społeczna;
 5. psychologia;
 6. socjologia;
 7. nauki o rodzinie.

   -  spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016, 930 ze zm.)

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
 5. Znajomość przepisów prawnych oraz umiejętność ich zastosowania i interpretowania z zakresu:
  - ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016, poz.930 ze zm.),
  - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) 
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.

 

 II WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Umiejętność skutecznej komunikacji i kreatywność.
 2. Umiejętność dobrej organizacji pracy.
 3. Doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
   

 III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych.
 2. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 3. Rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej.
 4. Świadczenie pracy socjalnej w środowiskach.
 5. Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej.
 6. Opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym. 
 7. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

 IV WYMAGANE DOKUMENTY

 1. List motywacyjny i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 2. Kwestionariusz osobowy.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia.
 4. Kserokopia dowodu osobistego.
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
  z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe .

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV z numerem telefonu do kontaktu powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016, poz.922)”.

 

 V Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju lub przesłać na adres: 42-360 Poraj, ul. Górnicza 21, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na pracownika socjalnego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28 sierpnia 2017 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-08-11
Data publikacji:2017-08-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Ania
Liczba odwiedzin:189