DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Górnicza 21, 42-360 PORAJ

tel./ fax 34 3145629KARTA INFORMACYJNA DLA OSOBY BĘDĄCEJ OFIARĄ PRZEMOCY W RODZINIE

Twoje "Koło ratunkowe"

Pamiętaj! Każde rozwiązanie jest dobre, które zapewni Ci bezpieczeństwo.

To są podstawowe informacje bądź wskazówki, które mogą Ci się przydać:

 • Porozmawiaj z kimś, komu ufasz, o ty, co dzieje się w Twoim domu. Nie masz powodu się wstydzić!

 • W Twojej okolicy są instytucje, które powinny udzielić ci pomocy, takie jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Odwykowa, Punkt Konsultacyjny, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Przychodnia Zdrowia.

 • Poproś sąsiadów, aby reagowali na odgłosy awantur i wzywali policję.

 • Jeśli chcesz, aby osoba stosująca przemoc została ukarana, złóż zawiadomienie o przestępstwie do prokuratury rejonowej. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Polega to na tym, że wystarczy złożyć zawiadomienie, by prokurator rozpoczął postępowanie przygotowawcze w tej sprawie.

 • Jeśli jest to możliwe, wzywaj policję (tel. 997- połączenie bezpłatne) w sytuacji, gdy czujesz zagrożenie. Skuteczna interwencja polega na zatrzymaniu sprawcy, jeśli stwarza zagrożenie dla otoczenia. Domagaj się, aby policjanci wypełnili Niebieska Kartę ( specjalna notatka służbowa). Policja powinna Cie poinformować, w jaki sposób może Ci pomóc oraz zostawić adresy instytucji pomagających ofiarom przemocy domowej.

 • Jeśli zostałaś/zostałeś pobita/ty lub zgwałcona/ny, poproś lekarza, aby przeprowadził obdukcję. Obdukcja jest płatna, może ją wystawić tylko lekarz do tego uprawniony- lekarz sądowy.

 • Możesz tez zwrócić się do lekarza pierwszego kontaktu, aby wystawił Ci zaświadczenie, w którym opisze obrażenia, jakich doznałaś/eś.

 • Jeśli zdecydujesz się na opuszczenie domu, zabierz ze sobą ważne dokumenty ( dowód osobisty, książeczkę zdrowia, dokumenty sądowe itp.).

Przygotuj się na wypadek wystąpienia następnych aktów przemocy ze strony swojego partneraKARTA INFORMACYJNA DLA OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC W RODZINIE

Przemoc w rodzinie- to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania jakich dopuszczasz się wobec osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające ją do zachowań wbrew jej woli, w szczególności narażające ją na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.Przemoc w rodzinie może przybrać różne formy, np.:

 • przemocy fizycznej(np. gdy bijesz, popychasz, szarpiesz, kopiesz, dusisz osobę najbliższą),

 • przemocy psychicznej(np. gdy obrażasz, wyzywasz, poniżasz w obecności innych osób, pozbawiasz kontaktu z bliskimi, kontrolujesz, ciągle krytykujesz),

 • przemocy seksualnej(np. gdy zmuszasz osobę najbliższą do współżycia, do zachowań seksualnych przez nią nie akceptowanych).

 • przemoc ekonomiczna naruszenie własności. Przemoc ekonomiczna wiąże się celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. Np.: niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek "na wspólne konto", sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, itp.

 • zaniedbania - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich .Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.;

Ofiarą przemocy w rodzinie może być np.:

- dziecko,

- współmałżonek;

- partner, partnerka

- osoba niepełnosprawna;

- osoba starsza;

Stosowanie aktów przemocy wobec osób najbliższych nie tylko naraża Cię na rozpad związku i utratę rodziny, ale również na odpowiedzialność karną.

Za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Nowe przepisy pozwalają Policji, prokuraturze i sądowi na szybką reakcję wobec sprawcy przemocy w rodzinie- nie licz więc na uniknięcie odpowiedzialności.

 

Stosując przemoc wobec osób najbliższych grozi Ci:

- interwencja Policji lub zatrzymanie połączone ze stosowaniem środków zapobiegawczych;

- zastosowanie licznych zakazów, w tym zbliżania się lub kontaktowania się z osobami pokrzywdzonymi;

- nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania, bez względu na to czyją jest własnością, na podstawie decyzji prokuratora lub orzeczenia sądu;

- zasądzenia odszkodowania, zadośćuczynienia bądź nawiązki na rzecz osoby pokrzywdzonej;

- ograniczenie bądź nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi i ograniczenie z nimi kontaktów, jeżeli przemoc była stosowana także wobec nich;

- w razie uprzedniego skazanie na karę z warunkowym zawieszeniem- natychmiastowe zarządzenie jej wykonania.

PAMIĘTAJ !!!!

Nie masz prawa stosować przemocy wobec najbliższych !!!

W sytuacji wszczęcia procedury " Niebieskiej Karty" współpracuj z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą. Są tam osoby, które chcą pomóc Twojej rodzinie, w tym i Tobie. Przyjdź na wezwanie i zastosuj się do zaleceń wypracowanych przez zespół bądź grupę. Jednym z zaleceń może być Twój udział w oddziaływaniach korekcyjno- edukacyjnych, które są realizowane w ramach specjalnych bezpłatnych programów przeznaczonych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pamiętaj jednak, że w razie rozpoznania uzależnienia, w pierwszej kolejności należy podjąć stosowną terapię.

Uczestnictwo w programach oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych będzie wówczas jej uzupełnieniem.

Dla sprawców i ofiar przemocy program oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych dla naszej gminy realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.

Pełen wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dostępny jest na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz www.mpips.gov.pl

Jeśli zachowujesz się agresywnie wobec bliskich, a ponadto nadużywasz alkoholu, możesz zwrócić się do:

 • infolinii AA: 801 033 242

 • Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), tel. (22) 250 63 25 gdzie możesz uzyskać informacje o placówkach leczenia odwykowegoPozostałe przydatne telefony i instytucje z terenu Twojej Gminy :

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 34 3145 629

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju 34 3145 629, 343144852

Policja Koziegłowy - 997 , Dzielnicowy rejonu Gminy Poraj 798032024;

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 343 145251

 

Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Edyta Ząbkiewicz

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-04-01
Data publikacji:2021-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Jabłoński
Liczba odwiedzin:3819