Jesteś tutaj: Start / Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

 

 

 

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia,

 • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,

 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 • rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

 

Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie.

Można to zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju ul. Górnicza 21, 42-360 Poraj tel. 34 314 56 29

 

Wymagane Dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci

 2. w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa

 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych (np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).

Opłaty

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

Duplikat Karty Dużej Rodziny:

 • opłata w wysokości 10,12 zł – za wydanie duplikatu Karty (czyli jeżeli wydana Karta została utracona lub zniszczona)

 • opłata w wysokości 9,21 zł – za domówienie drugiej formy Karty. Kwota opłaty nie podlega waloryzacji.

Opłata za zamówienie drugiej formy Karty jest pobierana w sytuacji, gdy członek rodziny wielodzietnej składa wniosek o zamówienie drugiej formy Karty tzn.:

– wniosek o kartę elektroniczną, a karta tradycyjna (plastikowa) została wydana,

– wniosek o kartę tradycyjną, gdy wcześniej została udostępniona karta elektroniczna.

 

Karta Dużej Rodziny również w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych – Nowoczesna usługa dla dużej rodziny.

 

Od 2018 roku Karta Dużej Rodziny dostępna w formie aplikacji do pobrania na urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostanie również plastikowy nośnik. Z obu form Karty można korzystać alternatywnie. Wnioskując o KDR, jest możliwe wybranie Karty w formie tradycyjnej oraz elektronicznej lub tylko jednej z tych form.

Uatrakcyjnienie Karty Dużej Rodziny, dostosowanie jej do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej, rozszerzenie wiedzy na temat zniżek oferowanych przed podmioty uczestniczące w programie oraz zachęcenie nowych firm do włączenia się w tę inicjatywę na rzecz rodzin wielodzietnych – z tych właśnie powodów wraz z nowym rokiem został wprowadzony dokument Karty Dużej Rodziny (KDR) w formie wizualizacji tego dokumentu na urządzeniach mobilnych.

 

 We wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny w wybranej przez siebie formie – w tym przypadku elektronicznej – należy podać m.in.: imię i nazwisko, PESEL i datę urodzenia wnioskodawcy, jak również te same dane osoby, dla której wnioskuje się o Kartę we wskazanej formie. Przyznanie dostępu do aplikacji umożliwiającej wizualizację Karty Dużej Rodziny jest uzależnione od spełnienia wymogu podania numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Dane te są niezbędne do założenia konta i jego aktywacji umożliwiającej wizualizację Karty na urządzeniu mobilnym. Ponadto dane te będą niezbędne do odblokowania konta w przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika.

Instrukcja Obsługi Aplikacji

Za sprawą aplikacji korzystanie z Karty Dużej Rodziny jest możliwe maksymalnie po 24 godzinach od jej przyznania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Plastikowa karta pozostanie w obiegu. Aplikacja pozwoli szybciej i łatwiej wyszukać interesujące zniżki oraz poinformuje o nowych ofertach.

Szczegółowe informacje jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny i z niej korzystać dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

 

 

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

 

Pliki do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

2. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.

3. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej oraz o planowanym terminie ukończenia nauki.

4. Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym domu dziecka.

5. Objaśnienie do wniosku o KDR lub jej duplikatu.

6. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dlaczego mobilna Karta Dużej Rodziny nie działa?

Zamknięcie samodzielnej aplikacji mKDR wynika z przemeblowania, jakie nastąpiło w sferze wirtualnych dokumentów. W związku z powyższym,samodzielna aplikacja mKDR z końcem czerwca została zamknięta. Osoby, które chcą korzystać z Karty Dużej Rodziny na smartfonie mają taką możliwość wyłącznie w aplikacji mObywatel, w której już znajduje się odpowiednik dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, legitymacji szkolnej, Unijnego Certyfikatu Covid (UCC), czy e-recepty.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej -„Osoby, którym przyznano prawo do KDR i posiadające ważny polski dowód osobisty w przypadku dorosłej osoby oraz posiadające mLegitymację szkolną w przypadku dziecka mogą od 9 czerwca 2021 r wyświetlać KDR w bezpłatnej aplikacji mObywatel”- czytamy w komunikacie.

 

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny w mObywatelu?

 1. Upewnij się, że Twoja dotychczasowa Karta jest ważna. Jeśli nie masz Karty Dużej Rodziny, złóż wniosek on-line na https://empatia.mpips.gov.pl lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poraju.Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku tradycyjna forma karty będzie do odbioru w OPS Poraj, jednocześnie dając możliwość wyświetlania karty w aplikacji mObywatel. Możesz zrezygnować z wnioskowania o Kartę tradycyjną i korzystać wyłącznie z formy elektronicznej. Ewentualne domówienie Karty tradycyjnej będzie podlegać opłacie.

 2. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mObywatel z Google Play lub App Store bądź jej aktualizacja do najnowszej wersji.

 3. Uruchom aplikację mObywatel.

 4. Na głównym ekranie aplikacji mObywatel wybierz Dodaj dokument (lub Dodaj swój pierwszy dokument – jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz).

 5. Z listy dokumentów wybierz Karta Dużej Rodziny.

 6. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej.

 7. Korzystasz z mObywatela po raz pierwszy?

  • Tak: potwierdź swoje dane korzystając z Profilu Zaufanego lub innej metody identyfikacji.

  • Nie: przejdź do kolejnego punktu.

8.Sprawdź, czy Twoja Karta została wyświetlona prawidłowo.

Z poważaniem

zastępca kierownika GOPS Poraj

Edyta Ząbkiewicz

 

Artykuły

Dlaczego mobilna Karta Dużej Rodziny nie działa?

19 lipca 2021

 

Dlaczego mobilna Karta Dużej Rodziny nie działa?

Zamknięcie samodzielnej aplikacji mKDR wynika z przemeblowania, jakie nastąpiło w sferze wirtualnych dokumentów. W związku z powyższym,samodzielna aplikacja mKDR z końcem czerwca została zamknięta. Osoby, które chcą korzystać z Karty Dużej Rodziny na smartfonie mają taką możliwość wyłącznie w aplikacji mObywatel, w której już znajduje się odpowiednik dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, legitymacji szkolnej, Unijnego Certyfikatu Covid (UCC), czy e-recepty.

 

 

Czytaj więcej o: Dlaczego mobilna Karta Dużej Rodziny nie działa?

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-18
Data publikacji:2021-03-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Jabłoński
Liczba odwiedzin:4416