POKL 2012

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.plFormy wsparcia

 

Z 11 osobami ( w tym 2 osoby rezerwowe) przeprowadzono:
 - Diagnozę predyspozycji emocjonalnych i psychologicznych

9 uczestników projektu skorzystało z:

- Indywidualnego doradztwa zawodowego trwającego w okresie od 16.08.2012 do 17.08.2012
- Grupowego doradztwa zawodowego trwającego w okresie od 16.08.2012 do 17.08.2012
- Treningu kompetencji i umiejętności społecznych  trwającego w okresie od 01.10.2012 do 5.10.2012 w wymiarze 50 godzin dydaktycznych        

Sześciu uczestników Projektu wzieło udział w "Profesjonalnym kursie florystycznym" w okresie od 8.10.2012 do 12.10.2012 w wymiarze 50 godzin dydaktycznych,

 

9 uczestników Projektu bierze udział w:

- Treningu umiejętności rodzinnych;


Troje uczestników Projektu
 będzie uczestniczyło w kursie "Magazynier z uprawnieniami na wózek jezdniowy" w wymiarze 125 godzin dydaktycznych

 


 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

 

R e k r u t a c j a

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju, prowadzi nabór uczestników do udziału w projekcie systemowym, pt:”Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Poraj”

 

                   Celem Projektu jest ułatwienie dostępu do aktywnych form integracji społecznej i zawodowej klientom pomocy społecznej Gminy Poraj, co ma prowadzić do podwyższenia statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie klientów pomocy społecznej do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

 

Czas trwania Projektu: 01.01.2012r.-31.12.2013r.

 

             Uczestnikami Projektu mogą być:

- osoby mieszkające na terenie Gminy Poraj, pozostające bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:

- doradztwa zawodowego

- poradnictwa psychologicznego

- zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia

- kursów zawodowych umożliwiających zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

             Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju ul. Jasna 21, pok. 212, lub prosimy o kontakt telefoniczny (34) 3145629.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Założenia projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju- Gmina Poraj przystąpił po raz czwarty do realizacji projektu systemowego  w ramach priorytetu VII "Promocja integracji społecznej", działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"  pod nazwą " Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość- promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Poraj".
Okres realizacji projektu został zaplanowany od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Realizacja projektu została rekomendowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.


Cel projektu

Celem ogólnym  projektu – jest ułatwienie dostępu do aktywnych form integracji społecznej i zawodowej klientom pomocy społecznej Gminy Poraj, co ma prowadzić do podwyższenia statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie klientów pomocy społecznej do wejścia lub powrotu na rynek pracy

Cele szczegółowe projektu:

 • zmniejszenie poziomu deficytów intrapsychicznych i interpersonalnych poprzez treningi interpersonalne i działania asystenta rodziny,
 • ograniczenie bezradności i bierności bezrobotnych kobiet poprzez treningi interpersonalne i asystenta rodziny,
 • zwiększenie poziomu kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych klinetów GOPS poprzez treningi interpersonalne i szkolenia zawodowe,
 • zminimalizowanie wykluczenia społeczengo poprzez treningi interpersonalne, pracę socjalną, zasiłki i szkolenia zawodowe.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Uczestnikami projektu mogą być:

 • osoby korzystające z pomocy społecznej
 • osoby niepracujące
 • osoby w wieku aktywności zawodowej
 • osoby zamieszkałe na terenie gminy Poraj


Działania
W ramach niniejszego projektu zostanie zatrudniona jedna osoba na stanowisku pracownik socjalny  na potrzeby sprawnej realizacji projektu. Praca socjalna prowadzona będzie przez  zatrudnionego pracownika socjalnego na rzecz 9 uczestników projektu systemowego, udokumentowana kontraktami socjalnymi.

W ramach projektu zostanie zatrudniona jedna osoba na stanowisko Asystenta rodziny. Zadaniem Asystenta rodzina będzie pomoc uwzględniająca indywindualne potrzeby rodzin objętych projektem.

Uczestnicy projektu w zależności od potrzeb będą korzystać z różnorodnych form wsparcia: grupowe oraz indywidualne zajęcia aktywizacji zawodowej, warsztaty umiejętności społecznych, kursy /szkolenia zawodowe.

Wszystkie dokumenty związane z projektem będą posiadały znaki promocyjne: logo NSS Kapitał Ludzki ; Śląskie. Pozytywna energia.; UE EFS ; celem promocji i informowania o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Poraju ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze  Asystent Rodziny – umowa zlecenie od  01.06.2012r.  do  31.12.2012r.

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE (NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY):

 1. a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 2. b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

  c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 3. d) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 4. e) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 5. f) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. g) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. h) umiejętność podejmowania decyzji,
 8. i) zdolność i otwartość na komunikowanie się,
 9. j) poczucie odpowiedzialności.

  

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. a) wysoka kultura osobista,
 2. b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 3. c) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 4. d) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 5. e) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 6. f) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

  g) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 7. h) kreatywność, odporność na stres,
 8. i) nieposzlakowana opinia.


3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 1. b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 2. c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

  d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 3. e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 4. f) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 5. g) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 6. h) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 7. i) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 8. j) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 9. k) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 10. l) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 11. m) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 12. n) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 13. o) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 14. p) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 15. q) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 16. r) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

 

4.Wymagane dokumenty

 1. a) życiorys (CV),
 2. b) list motywacyjny,
 3. c) dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
 4. d) kwestionariusz osobowy,
 5. e) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy,
 6. f) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje,
 7. g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
 8. h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i posiadaniu pełni praw publicznych,
 9. i) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. j) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
 11. k) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia  25 maja  2012r. do godz. 14.00  osobiście  bądź korespondencyjnie na  adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju, ul. Jasna 21 , 42-360 Poraj z dopiskiem – „ Oferta pracy- Asystent rodziny”.

 

/ Uprawnienia do wykonywania zawodu  pracownika socjalnego określa ustawa o pomocy społecznej  z dnia 12 marca  2004r. ( tekst jednolity z 2009r. , nr 175 poz. 1363 ze zm.) /

Informacja o wyniku  wyboru będzie umieszczona  na stronie internetowej  oraz na tablicy ogłoszeń.


                                                                                   Kierownik

                                                               Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej

                                                                                            w Poraju

                                                                                    Celina Giermala

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Poraju ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze  pracownik socjalny – umowa na czas określony w wymiarze ½ etatu  od  01.06.2012r.  do  31.12.2012r.

1.Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące  niezbędne wymagania:

 1. a) posiadać obywatelstwo polskie,
 2. b) dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia,  socjologia,
 3. c) nieposzlakowaną opinię,
 4. d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. e) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. f) znajomość przepisów dot. pomocy społecznej w tym ustawy o pomocy społecznej
 7. g) kreatywność, komunikatywność, zaangażowanie, sumienność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole
 8. Wymagania dodatkowe:
 9. a) doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych
 10. b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych WORD, Exel
 11. c) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 12. d) doświadczenie, praktyka w palcówkach pomocy społecznej lub jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
 13. e) preferowana swobodna możliwość poruszania się po terenie gminy.
 14. Główne zadania i obowiązki na stanowisku:
 15. a) organizowanie i prowadzenie pracy socjalnej w środowisku,
 16. b) realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego realizowanego przez OPS i współfinansowanego ze środków Europejskiegi Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki,
 17. c) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
 18. d) przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych,
 19. e) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualizacja bazy danych,
 20. f) przygotowywanie decyzji administracyjnych,
 21. g) współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie ubóstwa
 22. Wymagane dokumenty:
 23. a) List motywacyjny,
 24. b) Życiorys ( CV) oraz kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 25. c) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
 26. d) oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 27. e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych

      w ofercie pracy  dla  potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawa z dnia  29

      sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926

      z późn. zm.)

 1. f) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegjącej się o zatrudnienie.
 2. g) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na w/w

stanowisku.


Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia  25 maja  2012r. do godz. 14.00  osobiście  bądź korespondencyjnie na  adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju, ul. Jasna 21 , 42-360 Poraj z dopiskiem – „ Oferta pracy- pracownik socjalny”.

 

/ Uprawnienia do wykonywania zawodu  pracownika socjalnego określa ustawa o pomocy społecznej  z dnia 12 marca  2004r. ( tekst jednolity z 2009r. , nr 175 poz. 1363 ze zm.) /

Informacja o wyniku  wyboru będzie umieszczona  na stronie internetowej  oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Poraju
Celina Giermala

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-08-05
Data publikacji:2021-08-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Jabłoński
Liczba odwiedzin:2805