Zespół interdyscyplinarny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO 

DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

 
I.    Postanowienia ogólne
§ 1
1.  Regulamin ustala tryb działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Poraju ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
2.  W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele różnych grup zawodowych.
3. Osoby wchodzące w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego współpracują ze sobą
     w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na problem.
4. Zespół Interdyscyplinarny  w ramach interwencji kryzysowej udziela natychmiastowej specjalistycznej pomocy, a w zależności od potrzeb – poradnictwa psychologicznego lub prawnego.
5. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego koncentrują się na ustaleniu problemu, istniejących możliwości rozwiązywania problemu, toku postępowania z danym problemem.

II.    Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
§ 2
1.   Posiedzenie Zespołu zwoływane będzie przez Przewodniczącego. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2.   Obsługę Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Poraj.
3.  Spotkania Zespołu odbywają się minimum raz na kwartał, a także w przypadku zgłoszeń osób lub rodzin mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w   rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych – doraźnie.
4.  Zwołanie Zespołu w przypadku zgłoszenia osoby lub rodziny wymaga uzyskania pisemnej zgody osoby lub rodziny, której sprawa ma być przekazana do rozpatrzenia w      ramach jego pracy.
5.   Zastrzega się, że w sytuacjach wyjątkowych (w przypadku zagrożenia dobra dziecka lub sytuacji przemocy w rodzinie, występujących patologii) zespół zwołuje się w trybie natychmiastowym, bez wymaganej zgody.
6.   Na spotkaniach kwartalnych Zespół ustala program prac, pomocy rodzinie i określa osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych częściach pracy z osobą, rodziną.
7.   Program pomocy rodzinie, ustala się przy uczestnictwie rodzin, której sprawa dotyczy lub bez uczestnictwa, w zależności od podjętej procedury działania.
8.   Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
9.  Wszystkich członków Zespołu obowiązuje zasada tajności informacji przekazywanych na spotkaniach Zespołu.
10. Ze spotkań Zespołu sporządza się listę obecności oraz protokół.

III.    Cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:
§ 3
1. Budowanie lokalnego systemu wsparcia instytucji i służb dla wypracowania formuły skuteczniejszej współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2.  Zmiana postaw społeczeństwa wobec przemocy
3. Zapobieganie przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczenie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy.
4.  Pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu problemów.
5.  Efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu.
6. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałania patologiom i przemocy w rodzinie.

IV.    Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:
§ 4
1.  Udzielanie pomocy przez poszczególne instytucje w ramach posiadanych kompetencji.
2. Udzielanie pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.
3.  Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie.
4.  Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie.
5.   Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska karta”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-11
Data publikacji:2015-10-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9404