POKL 2011

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.plW związku z realizacją projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Poraj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII - „Promocja integracji społecznej”

Działanie: 7.1 - „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”

Poddziałanie: 7.1.1. - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju poszukuje: 

Koordynatora Projektu


wymiar etatu: umowa zlecenie

w okresie od maja 2011 roku do końca grudnia 2011 roku

I Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym unijnych
 • znajomość procedur realizacji i rozliczania projektów POKL
 • znajomość: Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, Zasad finansowania POKL, Zasad systemu sprawozdawczości POKL, Zasad równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL,
 • biegła obsługa komputera, Internetu w tym umiejętności pracy w generatorze Wniosków
 • doskonała organizacja pracy,
 • komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność, samodzielność,

II Do obowiązków koordynatora należeć będzie:

koordynowanie wszystkich działań w projekcie zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz wniosku,  planowanie, organizowanie, monitoring, zarządzanie, promocja, przygotowanie odpowiednich formularzy i nadzorowanie kompletowania dokumentów uczestników projektu, wprowadzanie danych uczestników projektu do Generatora PEFS, sporządzanie załącznika nr 2 Wniosku o płatność, Kontakty z Instytucjami Zarządzającymi i Pośredniczącymi,Współpraca z innymi członkami zespołu projektowego, oraz inne zadania zlecone przez kierownika projektu.

 

 

                                                                                                  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju          

                                                                                                                                                                           Poraj, 20.02.2011r.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl
 

REKRUTACJA !!!


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju informuje o naborze do kolejnej edycji projektu systemowego  „ Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość-promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej
w gminie Poraj”
 w 2011 roku.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób niepracujących, bezrobotnych oraz  rolników zamieszkałych na terenie GMINY PORAJ.Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie i chcących uzyskać szczegółowych informacji zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju, przy ulicy
Jasnej 21, pokój 212.

poniedziałek 7.00- 15.00
wtorek 7.30- 16.00
środa 7.00- 15.00
czwartek 7.00- 15.00
piątek 7.00-14.30

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Założenia projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju- Gmina Poraj przystąpił po raz czwarty do realizacji projektu systemowego  w ramach priorytetu VII "Promocja integracji społecznej", działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"  pod nazwą " Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość- promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Poraj".


Okres realizacji projektu został zaplanowany od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Realizacja projektu została rekomendowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Cel projektu

Celem ogólnym  projektu – jest ułatwienie dostępu do aktywnych form integracji społecznej i zawodowej klientom pomocy społecznej Gminy Poraj, co ma prowadzić do podwyższenia statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie klientów pomocy społecznej do wejścia lub powrotu na rynek pracy


Cele szczegółowe projektu:

 • zmniejszenie poziomu deficytów intrapsychicznych i interpersonalnych utrudniających funkcjonowanie społeczne i zawodowe klientów pomocy społecznej
 • ograniczenie bezradności i bierności bezrobotnych  kobiet i mężczyzn
 • zwiększenie poziomu kompetencji i umiejętności społecznych klientów pomocy społecznej
 • zwiększenie poziomu umiejętności adaptacji do potrzeb rynku pracy klientów pomocy społecznej
 • wzrost poziomu mobilności zawodowej klientów pomocy społecznej
 • zminimalizowanie wykluczenia społecznego


Kto może wziąć udział w projekcie?
Uczestnikami projektu mogą być :

 • osoby zamieszkałe na terenie Gminy Poraj,
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • bierne zawodowo o niskich zdolnościach do zatrudnienia,
 • osoby korzystające z pomocy społecznej.


Działania
Przez cały czas trwania projektu będzie prowadzona promocja. Zostaną wykonane materiały promocyjne dla uczestników projektu tj. teczki i długopisy promocyjne , które uczestnicy będą wykorzystywać podczas zajęć.
Wszystkie dokumenty związane z projektem będą posiadały znaki promocyjne: logo NSS Kapitał Ludzki ; Śląskie. Pozytywna energia.; UE EFS ; celem promocji i informowania o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Praca socjalna prowadzona będzie przez pracowników socjalnych na rzecz 12 uczestników projektu systemowego, udokumentowana kontraktami socjalnymi.
W ramach niniejszego zadania zostanie zatrudniona jedna osoba na stanowisku pracownik socjalny  na potrzeby sprawnej realizacji projektu.

Uczestnicy projektu w zależności od potrzeb będą korzystać z różnorodnych form wsparcia: grupowe zajęcia aktywizacji zawodowej, warsztaty umiejętności społecznych, kursy /szkolenia zawodowe.

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl
Formy wsparcia

 

 

Z 14 osobami ( w Tm 2 osoby rezerwowe) przeprowadzono Diagnozę predyspozycji emocjonalnych i psychologicznych

12 uczestników projektu skorzystało:

- z Indywidualnego  doradztwa zawodowego;

- z Grupowego doradztwa zawodowego;     

- z  Treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

           

Pięć uczestniczek Projektu ukończyło trwający w dniach 22.08-2011 do 31.08.2011 roku oraz obejmujący 80 godzin  dydaktycznych szkolenie pn.”Pracownik biurowy z elementami rachunkowości”

Cztery uczestniczki Projektu ukończyło trwający w dniach od 2.09.2011do 17.09.2011 oraz obejmujące 130 godzin dydaktycznych szkolenie pn.” Własna działalność handlowa 
z elementami florystyki”

Troje uczestników ukończyło w dniach od 30.08.2011- 27.09.2011.oraz obejmujące 125  godzin  kursu  pn.” Magazynier z uprawnieniami na wózek jezdniowy”

 
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.plZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniu 31 grudnia 2011 grupa uczestników projektu systemowego pn. „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Poraj” ” realizowanego przez cały 2011 rok  pomyślnie zakończyła  swoją realizację. Zakończył się cykl szkoleń i kursów zorganizowanych dla uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty i zaświadczenia ukończenia zajęć.

Bardzo dziękujemy za udział w projekcie!

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-08-05
Data publikacji:2021-08-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Jabłoński
Liczba odwiedzin:2786