Program Opercyjny Kapitał Ludzki

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
PROGRAM OPERACYJNY "KAPITAŁ LUDZKI" NA LATA 2007-2013


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

 Informacje o projekcie

1. Projekt pod nazwą „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość- promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Poraj” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju  z siedzibą przy ulicy Jasnej 21, 42-360 Poraj.
2. Biuro projektu znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Poraju  przy ulicy Jasnej 21, 42-360 Poraj.
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Zasady uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnikiem projektu systemowego może zostać osoba, która w dniu podpisania deklaracji o zapoznaniu się z  niniejszym regulaminem spełnia następujące kryteria :

 • korzysta ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • jest w wieku aktywności zawodowej,
 • jest osobą niepracującą,
 • jest zagrożona wykluczeniem społecznym,
 • nie uczestniczy w żadnym  innym  projekcie współfinansowanym przez EFS,
 • pozytywnie przeszła proces rekrutacji,
 • podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie,
 • wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

2. Uczestnik projektu systemowego  zobowiązany jest do :

 • zawarcia kontraktu socjalnego z pracownikiem socjalnym realizującym zadania wynikające z aktywnej integracji oraz do stałej, systematycznej współpracy z nim,
 • aktywnego uczestnictwa w spotkaniach indywidualnych, warsztatach, szkoleniach zawodowych oraz wszystkich formach doradztwa psychologicznego oraz zawodowego,
 • utrzymywania stałego kontaktu  z Beneficjentem,
 • wypełniania ankiet i kwestionariuszy dostarczanych zarówno przez Beneficjenta jak i realizatorów szkoleń oraz udzielania informacji dotyczących swojej aktualnej sytuacji na rynku pracy w trakcie trwania projektu,
 • niezwłocznego informowania pracownika socjalnego o przeszkodach uniemożliwiających udział w szkoleniach, formach doradztwa oraz o rezygnacji z udziału w projekcie,
 • usprawiedliwiania wszystkich nieobecności u pracownika socjalnego

3. Uczestnik projektu systemowego ma prawo do:

 • udziału w zajęciach warsztatowych  z psychologiem oraz doradcą zawodowym; udziału w konsultacjach  indywidualnych oraz warsztatowych, szkoleniach zawodowych oraz wszystkich formach poradnictwa i doradztwa,
 • ustalenia indywidualnego terminu spotkania z psychologiem, bądź doradcą zawodowym w razie zaistnienia usprawiedliwionych okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach z doradcami w terminie wyznaczonym przez realizatora projektu,
 • zgłaszania uwag i oceny szkoleń  i doradztwa, w których uczestniczy,
 • otrzymania materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
 • pomocy finansowej na dojazd do i z miejsca szkolenia,
 • otrzymania certyfikatów lub zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach,
 • otrzymania opinii na temat predyspozycji indywidualnych i zawodowych od psychologów i doradców,
 • opuszczenia maksymalnie 10 % godzin warsztatowych  (większa ilość nieobecności spowoduje skreślenie z listy uczestników projektu),

4. W przypadku  rezygnacji Uczestnika projektu systemowego z udziału w szkoleniach z przyczyn nieuzasadnionych lub skreślenia z listy uczestników projektu spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, Beneficjent może żądać od Uczestnika projektu zwrotu poniesionych kosztów jego uczestnictwa.

Rekrutacja kandydatów

1. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym z zasadą równości płci, zakłada  równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników Projektu systemowego.
2. Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie będzie odbywać się poprzez :

 • wyłonienie kandydatów spośród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju spełniających kryteria określone we wniosku o dofinansowanie projektu,
 • zorganizowanie spotkania potencjalnej grupy docelowej
 • indywidualne konsultacje z pracownikiem socjalnym oraz z psychologiem (mające na celu zdiagnozowanie poziomu motywacji u kandydata),

3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjne każdy z kandydatów zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie i terminie pierwszego spotkania.
4. W przypadku nie stawienia się kandydata na spotkanie z pracownikiem socjalnym, bądź z osobą   wyznaczoną przez pracownika, jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę. Na jego miejsce zostanie wpisany kandydat z listy rezerwowej.
5. Kandydaci zakwalifikowani do projektu zobowiązani są do podpisania:

 • deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 • oświadczenia o nie uczestniczeniu w innych projektach współfinansowanych  przez Europejski Fundusz Społeczny,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Kandydaci, którzy złożą w/w dokumenty rekrutacyjne, stają się Uczestnikami projektu systemowego.
7. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 

                                                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-08-05
Data publikacji:2021-08-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Jabłoński
Liczba odwiedzin:2742