Ogłoszenie o naborze na na wolne stanowisko – Główny Księgowy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 czerwca 2019

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  2 /2019

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju

z dnia  14 czerwca 2019  roku

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju
ogłasza nabór na wolne stanowisko –
Główny Księgowy
w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Poraju.

 1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonania pracy)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju, ul. Górnicza 21; tel. 34 3145629

 1. Wymiar czasu pracy – 1 etat.
 2. Rodzaj umowy - umowa o pracę
 3. Planowany termin zatrudnienia – od 01.08.2019r.

 

Wymagania formalne

Kandydatem, zgodnie z art. 54 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r.,o finansach publicznych (tekst jednolity; Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), może zostać osoba:

 

 1. posiadająca obywatelstwo polskie, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) -strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do
   podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych,
 3. nieskazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

 

Kandydat powinien spełniać dodatkowo jeden z poniższych warunków:

 

 1. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
 2. ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 Wymagania dodatkowe:

 

 1. preferowany kierunek studiów: ekonomia,
 2. doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub w jednostkach samorządu terytorialnego,
 3. biegła znajomość prowadzenia rachunkowości,
 4. umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych,
 5. znajomość przepisów prawa związana z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj. : ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy - prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw związanych z realizacją zadań przez Ośrodek, umiejętność i doświadczenie kierowania zespołem,
 6. dyspozycyjność,
 7. bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3. dokonywanie wstępnej kontroli : zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  4. prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo – księgowej Ośrodka,
  5. przygotowywanie projektów planów finansowych i sprawozdawczości z ich wykonania,
  6. wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika OPS, nie ujętych w powyższych zadaniach, a wynikających ze specyfiki pracy głównego księgowego.

 Informacja o warunkach pracy:

 

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat,
  2. miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju, ul. Górnicza 21, 42-360 Poraj,
  3. umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych,
  4. normy czasu pracy: przeciętnie 8 godzinna norma dobowa czasu pracy i przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy
  5. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny z własnoręcznym podpisem,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i własnoręcznym podpisem,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy,
 6. oświadczenie o:

 

 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA)
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

 

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poraju ul. Górnicza 21, w godz. od 7. 00 do 15. 00 w dni robocze lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju, ul. Górnicza 21; 42-360 Poraj  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poraju” do dnia 05 lipca 2019r. do godz. 13:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje: telefon + 34 314 56 29

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Poraju,  ul. Górnicza 21, pok. 4.

Dokumenty dotyczące naboru można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Poraju, ul. Górnicza 21, pok. 4 

 • Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zatrudnieniem, obowiązana jest przedłożyć informację   o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości  lub w części, przedłużenia terminu składania ofert pracy.

Zastrzegamy sobie, że nadesłane oferty nie będą odsyłane.

Po ocenie wstępnej wymaganych dokumentów kandydaci zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka  w  Poraju.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Poraju

Celina Giermala

 

 

ZARZĄDZENIE   Nr  2 /2019

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju

z dnia   14  czerwca  2019 roku

 

 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy    

 

    Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z  dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

        

  Powołuję Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze: główny  księgowy  w składzie:

 

 • Przewodniczący Komisji - Joanna  Kubicka
 • Członek Komisji -  Julitta  Noszczyk
 • Członek Komisji - Edyta  Ząbkiewicz
 • Członek Komisji - Joanna Gałązka

§2

 

Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                              Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                Pomocy Społecznej w Poraju

                                                                                                         Celina   Giermala

 

 

 

 

 

Autor: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dariusz Bańczyk
Data utworzenia:2019-06-14
Data publikacji:2019-06-14
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Ania
Liczba odwiedzin:914