Pomoc dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 sierpnia 2019

Od września ruszy procedura związana z udzieleniem uczniom pomocy w postaci  STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2019/2020.

Stypendia to pomoc pieniężna udzielana, by zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierać edukację uczniów zdolnych. Mogą skorzystać z niej osoby w trudnej sytuacji materialnej – obowiązuje próg dochodowy. Obecnie, w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej, kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi  528  zł. Dodatkowo, by otrzymać stypendium musi wystąpić przynajmniej jedna z okoliczności, zawarta w art. 7 przytoczonej ustawy, a między innymi, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Przypomnijmy, stypendium przysługuje:

 

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami,

 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.

 

JAK UZYSKAĆ STYPENDIUM?

Podobnie jak w minionych sezonach, trzeba pamiętać o terminach.

Osoby spełniające kryteria dochodowe powinny złożyć wniosek. Druki będą wydawane od 2 września w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Poraju, ul. Górnicza 21, pokój nr 2. Dokumenty będą przyjmowane tylko w okresie od 1 do 15 września, a jedynie słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych mają ten termin wydłużony do dnia 15 października .

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców/opiekunów prawnych,

 • pełnoletniego ucznia do 24 roku życia,

 • dyrektora szkoły, kolegium.

 

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM

 

Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkanie na terenie gminy Poraj. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Warto pamiętać, że świadczenie wychowawcze „500 +” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

 

FORMA STYPENDIUM

 

Stypendium jest pomocą materialną przyznawaną na okres od września do grudnia oraz od stycznia do czerwca (wypłacane w dwóch transzach).

 

Stypendium może być przeznaczone tylko na cele związane z nauką. Może być to między innym: zakup przyborów i odzieży niezbędnej do realizacji zajęć szkolnych, na całkowite lub częściowego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Stypendium jest rozliczane na podstawie dokumentów dokumentujących poniesione wydatki na cele edukacyjne (faktur, rachunków oraz innych imiennych dowodów wpłat).

 

INNE RODZAJE WSPARCIA DLA UCZNIÓW

 

ZASIŁKI SZKOLNE

Przypominamy także, iż w okresie trwania nauki uczniowie mogą skorzystać także z zasiłku szkolnego. Tego rodzaju pomoc przeznaczona jest dla uczniów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

Zasiłek to jednorazowa pomoc finansowa. Pamiętajmy, że czas na złożenie wniosku o zasiłek szkolny nie może przekroczyć dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia.

 

DOŻYWIANIE

 

W ramach programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, uczniom udzielana jest pomoc w formie 1 gorącego posiłku dziennie. Pomoc ta przyznawana jest dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole w formie zakupu posiłków. W ramach programu może również zostać udzielony zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności.

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z tej formy pomocy wynosi 771 zł na osobę w rodzinie.

 

Aby otrzymać pomoc w postaci gorącego posiłku należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poraju, pokój nr 2.

Wniosek na dożywianie w szkole można złożyć w dowolnym momencie roku szkolnego. Decyzja administracyjna wydawana jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

 

Obiady wydawane będą dzieciom i uczniom w placówkach edukacyjnych, do których uczęszczają i z którymi Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poraju zawarł stosowne porozumienie.

DOBRY START „

Przypominamy, że nadal można składać wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Star.

Świadczenie ,,Dobry start’’ przysługuje w wysokości 300 zł niezależnie od dochodu rodziny raz w roku , w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia,

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności

Wnioski można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu emp@tia i poprzez bankowość elektroniczną oraz w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poraju, ul. Górnicza 21, pokój nr 1.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż do dnia 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rozpatrzenie
i wypłata świadczenia nastąpi maksymalnie w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Szczegółowych informacji o przysługujących świadczeniach udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju przy ul. Górniczej 21.

Serdecznie zapraszamy!

Autor: Administrator

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dariusz Bańczyk
Data utworzenia:2019-08-27
Data publikacji:2019-08-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:435